۱۳۹۷ شهریور ۶, سه‌شنبه


سوسیالیست ها، کمونیست های دروغین، علاقه وافری دارند که بخاطر منافع آنی، فرقه ای و بورژوائی خویش، خود را در جنبش های فراطبقاتی و غیر پرولتری مستحیل کنند.کسانی وجود دارند که به علل گوناگونی، من جمله وقوع نابسامانی هایی در زندگی و ناهمواری هایی در وضع روانی در پی نجات دهنده ای هستند و چون این کسان رویکردی مذهب گونه به امور جهان نیز نداشته اند، این پیام آور رستگاری بخش زمینی را «مارکس» پنداشته اند و به ستایش و پرستش او مشغول شده اند. این مؤمنان جدید که به مارکسیسم ایمان آورده اند حال تمام آن پرستش تعصب آمیز و تعبّدآور خود را تقدیم راه مارکس و حزب کمونیست می نماید. معلوم نیست اگر اینان بدانند که مارکس منقد، روشنگر و انقلابی تا چه اندازه با آنها مخالف است، دیگر از ایمان آنها چه بر جای خواهد ماند!؟

۱۳۹۷ تیر ۳۱, یکشنبهنکاتی پیرامون ترور و قتل های مشکوک و اعترافات ساختگی توسط تبهکاران رژیم اسلامی سرمایه در ایران!به بهانه مرگ مشکوک یکی از فعالین سیاسی- اجتماعی بنام «مریم فرجی»

مسئول تمامی جانهای شیفته ای که به هر دلیل در طی این 40 سال سنگ فرش خیابان ها را، از کارخانه تا مدرسه، از دانشگاه، تا محلات فقیر نشین حاشیه شهر ها به خون کشیده است، کسی نیست بجز رژیم ترور و وحشت جمهوری اسلامی سرمایه در ایران!!!

کارنامه سیاه و خونین 40 سال جنایت، جنگ، ویرانی، فقر، اعتیاد، تن فروشی، تبعیض، در تمامی حوزه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن است.

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

پرولتاریا بمثابه تنها نیروی گورکن سرمایه داری و لغو هر گونه استثمار در جامعه است !

طیف گسترده ای از گرایشات سیاسی اپوزیسیون قلابی رژیم، از راست تا چپ، پس از خروج دولت امریکا از پیمانه نامه امپریالیستی " برجام" برای رژیم چنج و در صورت لزوم، حمله امپریالیسم امریکا به ایران، قند تو دلشون آب شده و برای این لحظه نامیمون ثانیه شماری میکنند. مسلماً با آغاز هر تحریم ، حمله و جنگ قربانیان اصلی آن توده های کارگران و تهیدستان خواهند بود. اما بورژوا امپریالیست های اسلامی حاکم بر ایران در امنیت باقی خواهند ماند. چرا که برای آنان تحریم و جنگ همواره مایه برکات بوده و برای کارگران و فرودستان فساد و نیستی بهمراه داشته است.

۱۳۹۷ خرداد ۲, چهارشنبهافاضات ابلهانه روشنفکران منحط دستگاه سیاسی چپ و راست سرمایه در دفاع از پیمان نامه اسارتبار امپریالیستی "برجام"

جمهوری سرمایه اسلامی، چه با "برجام" چه بدون آن رژیمی ست، مرتجع، ستمگر، استثمارگر و مانند سایر دولتهای کاپیتالیستی در سراسر جهان، یکی از دشمنان بشریت بویژه طبقه کارگر محسوب میشود. که تنها با انقلاب کمونیستی و توسط پرولتاریای آگاه، متحزب و سازمان یافته این امر مهم و تاریخی محقق خواهد شد.
اما همانطوریکه همگان مطلع اند، امپریالیسم امریکا در تداوم کشمکشهای اتمی و رقابتهای امپریالیستی در منطقه، به سبک و سیاق باندهای مافیائی در حال تسویه حساب با یکی دیگر از تهبکاران بلوک امپریالیستی بنام جمهوری اسلامی است. همانطور که در عراق، لیبی به وقوع پیوست.وقتیکه فاشیست های اسلامی( نشست فوق العاده سازمان کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه ) برای جانباختگان فلسطینی اشک تمساح میریزند!!!
 
فقط کافی است نگاهی گذارا به کارنامه سیاسی حاکمیت توحش بار چند دهه اخیر اعضای جنایتکار و مرتجع حاضر در این اجلاس بیاندازید، تا عمق کثافات، ارتجاع و فرومایگی این سیستم استثماری و ستمگرانه را هر چه بهتر درک کرد. این مزخرفات و افاضات بیشرمانه از سوی اجماع کنندگان در این اجلاس، در زمانی ابراز میگردد که دستان حکام مرتجع این کشورها تا مرفق به خون هزاران تن از شهروندان شان آلوده است.
ترکیه: نسل کشی ارامنه و مردم کرد، ایران: کشتار دهها هزار زندانی سیاسی در بند و قتل عام شهروندان عادی فقط بجرم ابراز بدیهی ترین مطالبه و خواست اجتماعی و آخرین نمونه بارز آن شهر کازرون است. پاکستان: نسل کشی هزاره های افغانستان و قس علیهذا.
 

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه


در حاشیه دور تازه ای از کشمکش های امپریالیستی میان ایران و غرب

چرا باید تاوان ماجراجویی های بورژوا گانگسترهای حاکم بر ایران را ما کارگران بپردازیم؟ رژیمی که در روز روشن و در برابر دیده گان میلیونها انسان ستمدیده، اقدام به دزدی و اختلاس هزاران میلیارد تومان میکند، تحریم و جنگ برایش برکت است، و تامین معیشت مردم ستمیدیده هیچ اهمیتی برای این رژیم ندارد. در چنیین شرایطی حکام ایران با دستاویز قرار دادن اوضاع بحرانی، برای کنترل و تشدید سرکوب، وضعیت فوق العاده درجامعه اعلام خواهند کرد. تا از این طریق سیاست های تبهکارانه و فوق ارتجاعی خود را پیش برند. اما دول غربی از جمله امپریالیسم امریکا قصد دارند تا از طریق اعمال فشار تحریم و احتمالاً در صورت عدم موفقیت طرح تحریم، بوسیله یک حمله نظامی برق آسا از نوع مدل لیبی آنها را وادار به عقب نشینی کنند و نوع دیگری از بسته بندی دمکراسی امپریالیستی با چاشنی خون و تعفن را این بار به مردم ستمدیده ایران هدیه کنند.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبهبه بهانه دویستمین سالگی کارل مارکس بینانگذار سوسیالیسم علمی!!!


کمونیسم نه از اصول، بلکه از واقعیات منشاء میگیرد. کمونیسم آئین نیست، جنبش است. « فردریش انگلس»

مارکس بيش از هر چيز ديگر يک انقلابى بود. مأموريت واقعيش در زندگى اين بود که از هر طريق به سرنگون کردن جامعه سرمايه‌دارى و نهادهاى دولتى مخلوقش مدد برساند، به آزادى و رهايى پرولتاريا کمک برساند، که او خود اولين بانى وقوفش بر وضعيت و نيازهايش، و آگاهيش بر شرايط رهاييش بود.


مفهوم آگاهی در آراء مارکس، ماتریالیست های بورژوائی آگاهی را همچون یک پدیده فردی مشاهده می نمودند که از برخورد درک حسی، عوامل فیزیکی و عوامل متابولیک ( مثلاً رژیم غذائی) بر فیزیولوژی وجود بشری منفرد حاصل میشود. لیکن مارکس به این راز پی برد که آگاهی، در وهلۀ نخست، نه یک مورد مربوط به فیزیولوژی، بلکه یک پدیدۀ اجتماعی و تاریخی است، و گوناگونی های آگاهی با تفاوتهای اجتماعی بخصوص موقعیت طبقاتی در جامعه مرتبط است. ماتریالیسم مارکس نه از هستی انسان های منفرد بورژوازی، بل از هستی اجتماعی طبقات و روابط اجتماعی آغاز میگردد: مجموع این روابط تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه را بنیان می نهد بنیان واقعی... که با اشکال معین آگاهی اجتماعی مطابقت دارد... این شعور انسان نیست که هستی شان را تعیین میکند بلکه بر عکس، این هستی اجتماعی شان است که شعورشان را تعیین میکند. ( مارکس مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی)

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳, دوشنبهعلیه امپریالیسم علیه جنگ، مبارزه برای کمونیسم

اول ماه مه سرخ و شورانگیز ضد کاپیتالیستی، یا مراسم فرمایشی سلطه حاکم و احزاب رنگارنگ منتسب به نظم موجود!

طبقه کارگر مانند هر سال در شرایطی با ماه مه روبرو میگردد که گلوله های طبقه بورژوازی سینه های کارگران گرسنه را در سرتاسر جهان آماج وحشیانه ترین حملات خود قرار میدهد. آنان را به جرم بدیهی ترین مطا لبات شان به خاک و خون میکشاند. امسال هم درتداوم سالهای سیاه متمادی حاکمیت بربریت سرمایه، ماه مه دیگری از راه می رسد و جنبش کارگری بدون هیچگونه افق روشن سیاسی طبقاتی، همچنان نظاره گر وقایع هولناکی است که نظام سرمایه داری روزانه به کل بشریت تحمیل می کند. جنگ، فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشاء، برای طبقه ما و کل بشریت به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است. جنبش کارگری برغم تمامی اعتراضات، اعتصابات و جنگ و گریزهایش در مصاف با بورژوازی، فاقد یک چشم انداز انترناسیونالیستی و افق کمونیستی است. اگر در دوره ای برگزاری گرامیداشت ها و یادبود ها میتوانست، الهام بخش و در جهت رشد و اعتلاء مبارزه طبقاتی باشد اما با شکست امواج انقلاب و استقرار ضد انقلاب استالینیستی در سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان، امروزه برگزاری این مراسم تماماً در خدمت تبلیغات دولت های بورژوائی و احزاب رنگارنگ منتسب بدان و به ابزاری در جهت گیج و منگ کردن طبقه کارگر مورد سوء استفاده و بهره برداری سیاسی قرار میگیرد. بدین خاطر باید مرثیه ای دردناک برای اول ماه مه و روزهای مشابه که روزگاری الهام بخش مبارزه طبقاتی و رزم اراده طبقاتی پرولتاریا بود سرود.

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه
شعله های خشم در خیابان زبانه میکشد،  به بهانه شورش سرتاسری اخیر در ایران!  

آتشفشان خشم، نفرت و اعتراض مردمی در دلتایی به وسعت تمام ایران در حال تداوم است. فوران خشم فرو خفته چهار دهه، ستم ،استثمار، تبعیض، بی حقوقی مطلق، این سُرب مذاب را انباشته از کین و نفرت نموده و مانند ترکش بر سر و روی کلیت نظام توحشبار اسلامی سرمایه  در حال باریدن است.
بعد از تظاهرات سال 88  اعتراضات اخیر یکی از بی نظیرترین و گسترده ترین اعتراضات اجتماعی در طی چند دهه اخیر در ایران بشمار میرود. خیزش اجتماعی جاری آنرا از زوایای مختلف با سایر اعتراضات اجتماعی تاکنونی متمایز میسازد. اولین ویژگی آن، گسترده گی و سرتاسری بودن آن است. دومین ویژگی، شرکت وسیع فرودستان و طرح مطالبات اقتصادی، مانند، بیکاری، فقر، گرانی، فساد، رانت خواری دولتی، و نهایتاً ماهیت و خاستگاه اجتماعی معترضان میباشد. سومین ویژگی، نبود رهبری و احزاب سیاسی  در این اعتراضات است. و چهارمین ویژگی آن هدف  قرار دادن هر دو جناح حکومتی در قدرت است. همین امر موجب غافل گیر شدن همه ناظران و کنشگران سیاسی بود، که بر خلاف پیش بینی های قبلی و متداول، خیزش اجتماعی جاری، در ابتدا گمان میرفت که اعتراضات تنها متوجه دولت روحانی و ناکار آمد بودن آن است. اما بمحض شروع اولین جرقه های اعتراض مستقیماً هر دو جناح حاکم جمهوری اسلامی موسوم به اصول گرا و اصلاح طلب با شعار« اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا» را مورد هدف قرار داد.              

۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبهیادآور میشویم این مقاله پیشتر به رشته تحریر در آمده است اما با توجه به اهم موضوع و وقایع اخیر آنرا مجدداً درج می نمائیم.

اکبر هاشمی رفسنجانی مبتکر "اصلاحات" حکومتی در ایران، (سال گذشته) به درک واصل شد!

در پی بدرک واصل شدن هاشمی رفسنجانی، مانند همیشه بازار گمانه‌زنی‌ها از سوی محافل مختلف داغ شده است. اما موضوعی که کمتر بدان توجه میشود ثبات موقتی است که با مرگ این شیاد کهنه کار تا این لحظه بسود خامنه ای فیصله یافته است. جنگ گرگها بر سر قدرت در جمهوری اسلامی با جنبش ارتجاعی دوم خرداد آغاز نشده بود. جنگ قدرت گرگها از واپسین سال‌های نکبتبار جمهوری اسلامی سرمایه شروع شده بود. جنگ قدرتی که در آن هنگام، جلوه‌ای پنهان و آشکار داشت و در عین حال همه نیروهای دولتی مرعوب اصل "وحدت کلمه‌" خمینی شده بودند. اما پس از مرگ خمینی جلاد اختلافات شدت و حدت بیشتری بخود گرفت و منجر به شکل‌گیری علنی تر دسته‌بندی‌های مختلف در درون مراکز ارتجاع سرمایه داری جمهوری اسلامی شد. خامنه‌ای که با حمایت اکید رفسنجانی به مقام رهبری ارتجاع اسلامی رسیده بود، محتاطانه سیاست تثبیت قدرت خود را شروع کرد و رفسنجانی که پس از ترور آخوند مطهری و بهشتی طراح حزب جمهوری اسلامی ملقب به حزب چماق بدستان، بدل به مرد شماره دو جمهوری اسلامی شده بود، بر آن بود تا موقعیت خود را تحکیم بخشد. رفسنجانی شیاد نه تنها ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، بلکه پس از برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری، عملا وظیفه فرماندهی جنگ را نیز برعهده گرفت و تا آخرین روزهای حیات خمینی جانشین فرمانده کل قوا بود. پس از مرگ خمینی جلاد، خامنه‌ای کرسی ولایت فقیه را تصاحب کرد و رفسنجانی بر مسند جمهوریت نشست. و این تشدید جنگ قدرت بین خامنه‌ای و رفسنجانی بود.

رفسنجانی طراح ترور، سرکوب بورژوا گانگسترهای حاکم اسلامی روز یکشنبه بدلیل عارضه قلبی به درک واصل گردید. وی یکی از عناصر اصلی و از شاه مهره های خمینی و جمهوری اسلامی بشمار میرفت. یکی از وقایع مهم و تاریخی در ایران واقعه نسل کشی دانشجویان مبارز وآزادیخواه تحت عنوان " انقلاب فرهنگی " است. رفسنجانی اخیراً طی نطقی رذیلانه اعلام کرده بود که مخالف انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ بوده است. (سخنرانی که در روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت در دانشکاه آزاد اسلامی برگزار شده است)

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعهتنها گزینه ممکن در برابر ما؛ تداوم مبارزه طبقاتی، سازماندهی و تشکیلات
انقلابی است!
اگر یک ناظر آگاه به جهان ما نظر بی اندازد، محتمل میگوید که خط سیر حاکم کنونی ساکنان این سیاره، طریقه خود کشی را در پیش گرفته اند. مانند راه رفتن در تاریکی بر لبۀ یک پرتگاه است!
اگر واقعیت گرا باشیم و نخواهیم حقیقت را در لابلای تعاریف متداول به سبک ژورنالیسم سفُله انکار کنیم، اوضاع جاری خوشایند و امیدوار کننده نیست. و عملاً در برابر ما تنها دو انتخاب قرار دارد، نخست اینکه بگویم امیدی نیست و برای اینکه اوضاع از این بدتر نشود، کلاه خودمان را نگهداریم و در برابر شرایط موجود سر تسلیم فرود آوریم. که در این صورت وضع از این بدتر خواهد شد. یا اینکه جسارت بخرج دهیم و با بانگی رسا اعلام داریم: ما تلاش میکنیم تا با دگرگونی پایه ای وضعیت بهتر شود. اگر از همین امروز همت نکنیم فردا دیر خواهد بود و بربریت حاکم سرمایه داری هر چه بیشتر بر ما تحمیل خواهد شد.
انقلاب کمونیستی یا بربریت کاپیتالیستی
این تنها گزینه در برابر ماست!!! 


۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

بمناسبت زادروز فردریش انگلس پراتیسین  انقلابی کمونیست یار و همرزم کارل مارکس!

فریدریش انگلس در ۲۸ نوامبر ۱۸۲۰ در شهر ووپرتال آلمان چشم بدنیا گشود. نظریه پرداز و پراتیسین انقلابی کمونیست، یار، رفیق و همرزم  کارل مارکس است. او به‌همراه کارل مارکس «مانیفست حزب کمونیست» و آثار بیشمار تئوریک دیگری نوشته است. آثار تئوریک او و کارل مارکس جزء اوّلین آثار تئوری کمونیستی میباشند. انگلس دوش‌به‌ دوش کارل مارکس، برای پایه گذاری تئوری سوسیالیسم علمی، تدوین برنامۀ مبارزاتی پرولتاریا و ایجاد حزب طبقه کارگر، پیگیرانه تلاش و شرکت فعال کرد. این نظریه پرداز بزرگ و انقلابی کمونیست، پس از چندین دهه تلاش خستگی ناپذیر در راستای گسترش آگاهی طبقاتی و عمل انقلابی پرولتاریا، سرانجام قلب صمیمی و مهربانش در  ۵ اوت ۱۸۹۵ در شهر لندن برای همیشه باز ایستاد.۱۳۹۶ آذر ۲, پنجشنبه

آنتی کمونیستها، از هر سنخ و قماشی که باشند و برغم هر تعریفی که از خودشان ارائه دهند، بلااستثناء مدافعین نظم استثمارگرانه کهن موجود اند. آنها چه بخواهند، چه نخواهند، طرفدارهارترین دولتهای فوق ارتجاعی - سرمایه داری، از حکومت ملا عمرطالبان در افغانستان، ج اسلامی سرمایه، عربستان، اسد، موگابه در افریقا گرفته، تا سایر دول امریالیستی بزرگ و کوچک دیگر، مانند ترامپ، پوتین و... هستند.    


در دوره کنونی هر گاه که انقلابیون کمونیست انترناسیونالیست واقعی، صحبت از انقلاب، قهر مادی و مبارزه طبقاتی برای درهم کوبیدن و منهدم کردن ماشین استثمار، کشتار جمعی، جنگ و هزاران مصائب بیشمار دیگر کاپیتالیسم، سخنی به میان می آوردند. بلافاصله مدافعین نظم کهن موجود، اصلاح طلبان، سوسیال دمکراتها، رفرمیستهای دُن صفت، اومانیستها و هر صنف و قماشی از این سنخ بدنشان کهیر میزند و به لکنت زبان می افتند و عنان از کف میدهند.  آنها آرام و در کمال خونسردی و با ادا و اطوار عناصری که خیلی حالی شان میشود. متوسل به بیان نداسته های خود پیرامون موضوعات فوق شده و با هزار و یک زبان از همهگان میخواهند تا به شرایط نکبتبار موجود تمکین کنند. اما کسی نیست که از این جماعت دون صفت سوال کند، چرا صدای اعتراض و تنفر خود را علیه هارترین حکومت های تاریخ صد ساله اخیر کاپیتالیسم، نظیر، ملا عمر طلبان در افغانستان، جمهوری اسلامی در ایران، القاعده، داعش، عربستان در ریاض، اسد در سوریه و دهها و صد ها حکومت فاشیستی و ضد بشری در سراسر دنیا که به ضرب استثمار، کشتار و سر به نیست کردن در مسند قدرت مانده اند. اما هنگامیکه نوبت به انقلابیون کمونیست واقعی میرسد، بلافاصله این معترضین ابله و فرومایه، سرمایه داری دولتی، استالین، مائو و کره شمالی را به ما نشان میدهند و حکم میکنند ببنید و "عبرت" بگیرید