۱۳۹۵ آذر ۱۹, جمعه


سرمایه داری دولتی، استالینیسم،  با سوسیالیسم متراف نیست!

اکنون گرد و خاک و حجم تبلیغاتی سنگین ناشی از مرگ فیدل کاسترو تا حدودی فروکش کرده است. رسانه های سلطه ایدئولوژیکی حاکم و ژورنالیسم نوکرمآب و اخته اش برای تهیج و داغ کردن احساسات در این چند  روزه سنگ تمام گذاشتند. آنها با حجم سنگینی از پراکندن دروغ های موجود در زرادخانه های ژورنالیسم سفُله منتسب به بنگاههای امپریالیستی، تا توانستند در باره کاسترو مدیحه سرائی کردند، او و میراث بر جای مانده اش را " سوسیالیسم" و قهرمان ملی نامیدند.
در شهر میامی در امریکا، شهروندان کوبائی تبار بمحض شنیدن خبرمرگ فیدل کاسترو، با رقص و هلهله، شادی به خیابان ها آمدند، همزمان مبلغین و سخنگویان و مدافعین سرمایه و امپریالیسم با چاپلوسی و دریوزگی تمام، تلاش کرده تا ضمن بر شمردن سجایای کاسترو او را بانی " سوسیالیسم " در کوبا قلمداد کنند. چه آنها که در میامی به خیابان آمدند و چه دولت های کوچک و بزرگ امپریالیستی که به عزاداری پرداختند در یک امر اتفاق نظر و اشتراک دارند. آنهم بزک کردن یک دولت سرمایه داری از نوع دولتی آن بنام " سوسیالیسم " و تداوم جنگ سردی علیه کمونیزم انقلابی مارکس بود. اما در این راستا کم نبودند کسانی که با پخش اراجیف از بلندگوهای ایدئولوژیک رسانه های سلطه، گُل از گلشان شکُفت. مدافعین " سوسیالیسم " ( اردوگاهی) واقعاً موجود، که از سر وهن و استیصال بخاطر از دست رفتن قبله حاجاتشان تب کرده بودند، حال با کبرو غرور به ما خواهند گفت ببیند، ما راست می گفتیم: استالینیسم و سرمایه داری همان" سوسیالیسم " است.!  آنها عامدانه دروغ میگویند تا سوسیالیسم انقلابی مارکس را در کنار استالینیسم و گولاگ وسرکوب قرار داده و استالینیسم را مترداف با کمونیزم به جامعه حُقنه کنند.

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه
زنان ناموس ما نیستند! آنها همنوع ما هستند!!! 


داستان ناموس پرستی و " بی غیرتی" ساخته و پرداختۀ  ذهن علیل یک مشت آدم بیمار روانی و لمپن و دست بزندار است. که میخواهند این موضوع را برای مشروعیت بخشیدن به خشونت های وحشیانه خود دستاویز قرار دهند. حکام جهل و جنون سرمایه اسلامی شب وروز توی رسانه های ارتجاعیشون برای خر کردن ملت، در باره مقام زن میگن " زن اشرف مخلوقات " است. ولی فعالین سیاسی اسیر دختر رو واسه اینکه باکره به دوزخ اسلامی سرمایه نفرستن، اونهارو در زندانها مورد تجاوز قرار میدن. یا  توی یک چشم بهم زدنی، صد تا صد تا از همین "اشرف مخلوقات" رو به بالای چوبه دار و یا به چوخه های اعدام میسپارند.

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

کودتا در ترکیه!

کودتا در ترکیه جلوه ایست از تشیدید رقابت های امپریالیستی در عرصه بین المللی و منطقه ای و حادتر شدن بحران کاپیتالیستی. آنچه که در ترکیه در حال رخد دادن است، نوک کوه یخی از تداوم بحران و اضمحلال نظام سرمایه داری امپریالیستی در جهان است که در کشور ترکیه نمود پیدا میکند.
دمکرات گانگسترهای حاکم بر جهان سرمایه، در رقابت با یکدیگر، برای مهار و کنترل بحران سرمایه داری به سیاق گذشته، و برای حفظ وضعیت نکبتبار موجود در ترکیه اقدام به کودتا کردند. از زمان تاسیس این کشور چهار بار نظامیان تحت عنوان حفظ ثبات سیاسی و امنیت کشور اقدام به کودتا کرده اند. این اسم رمز تمامی جناج های مرتجع امپریالیستی است که هر بار تحت عناونین مختلف برای تثبیت و ادامه وضعیت استثمارگرانه سرمایه داری علیه طبقه کارگر به قلع قم جنبش کارگری و به بند کشیدن جامعه دست به اقدامات جنایتکارانه زده اند.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه


علیه امپریالیسم علیه جنگ مبارزه برای کمونیسم

زنده باد اول ماه مه سرخ

طبقه کارگر مانند هر سال در شرایطی با ماه مه روبرو میگردد که گلوله های طبقه بورژوازی سینه های کارگران گرسنه را در سرتاسر جهان آماج وحشیانه ترین حملات خود قرار میدهد. آنان را به جرم بدیهی ترین مطا لبات شان به خاک و خون میکشانند. امسال هم درتداوم سالهای سیاه متمادی حاکمیت بربریت سرمایه، ماه مه دیگری از راه می رسد وجنبش کارگری بدون هیچگونه افق روشن سیاسی طبقاتی، همچنان نظاره گر وقایع هولناکی است که نظام سرمایه داری روزانه به کل بشریت تحمیل می کند. جنگ، فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشاء، برای طبقه ما و کل بشریت به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است. جنبش کارگری برغم تمامی اعتراضات، اعتصابات وجنگ و گریزهایش در مصاف با بورژوازی، فاقد یک چشم انداز انترناسیونالیستی و افق کمونیستی است. اگر در دوره ای برگزاری گرامیداشت ها و یادبود ها میتوانست در جهت رشد و اعتلاء مبارزه طبقاتی باشد اما با شکست امواج انقلاب و استقرار ضد انقلاب استالینیستی در سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان، برگزاری این مراسم تماماً در خدمت تبلیغات دولت های بورژوائی و احزاب رنگارنگ منتسب بدان و به ابزاری در جهت گیج و منگ کردن طبقه کارگر مورد بهره برداری سیاسی قرار میگیرد. بدین جهت است که باید مرثیه ای دردناک برای اول ماه مه و روزهای مشابه سرود.

۱۳۹۵ فروردین ۱۶, دوشنبهدر نکوهش ناسیونالیسم و دفاع از انترناسیونالیسم

جنبش کمونيستی از ابتدای بسته شدن نطفه اش يک جنبش بين المللی بوده است. اين يک تعليم و دستور معنوی نيست، بلکه حقيقتی است استوار بر اين واقعيت که طبقه کارگر يک طبقه واحد جهانی است و موقعيت و مبارزه اش توسط قوانين حرکت سيستم جهانی ( بخصوص در عصر امپرياليسم ) مشروط می گردد؛ طبقه ای که رهايی اش مشروط به الغای طبقات در هر کشور و رهايی بشريت در کل بوده و پيشرفت تلاش های انقلابيش در هر نقطه ی جهان از پيشرفت های خطی (تئوريکی و پراتيکی ) و کمّی جنبش در مقياس جهانی تاثير گرفته و بر آن تاثير می گذارد.

۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه  


۱۴ مارس بمناسبت سالگشت کارل مارکس!

مارکسیسم بازتاب آگاه روند دگرگونی انقلابی نظام سرمایه داری به کمونیسم و نیز عمل سیاسی استوار بر این بینش است. این بازتاب برای نخستین بار توسط مارکس و رفیق همرزمش انگلس، با ارتقای کمونیسم به دانش تحقق می یابد. از اینرو کمونیسم مارکسی دانشی است تجربی- انتقادی استوار بر تجارب تاریخی که به ابزار عمل آگاهی انقلابی تبدیل میشود. در یک کلام، نقد عمیقی است بر نظم و مناسبات موجود در جهت دگرگونی بنیادین آن و دخالت در این دگرگونی شگرف.

۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه


نظر به تحولات سیاسی اخیر در ارتباط با موضوع فعالیت های اتمی رژیم ایران و توافق حاصله با دیگر دول امپریالیستی، بر آن شدیم تا مقاله ایکه قبلا بطور همه جانبه تری بدین موضوع پرداخته بود مجدداً منتشر نمایم.  با امید به اینکه مقاله مذکور بتواند بر ناروشنی هایی پرتو افکند. 


کشمکش های امپریالیستی میان ایران و غرب

در تداوم مناقشات سیاسی میان حکام ایران و دول غربی بویژه ایالات متحده امریکا، پیرامون فعالیت های اتمی دولت جمهوری اسلامی،  تحریم های گسترده یکی پس از دیگری توسط دولتهای غربی اعلام میگردد. این در حالی است که چندی پیش حکام ایران، از سوی مقامات دولت امریکا به توطئه دست داشتن در ترور سفیر عربستان سعودی و انجام پولشوئی متهم شده اند.  تشدید و تهدید تحریم ها زمانی شدت یافت که نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی برای قدرت نمائی در تنگه هرمز اقدام به برگزاری یک مانور نظامی کردند. پس از آن سخنگویان مختلف طبقه حاکمه ایران رقبای امپریالیست خود را تهدید به بستن تنگه هرمز نمودند و همچنین اعلام کردند که از تردد نفت کشها و عبور و مرور کشتیرانی در منطقه خلیج جلوگیری خواهند کرد. همزمان به ناوگانهای نظامی امریکا هشدار دادند تا آبهای خلیج را ترک کنند. سخنگویان محافل مختلف بورژوازی میگویند که تحریم ها برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای دولت ایران، مراکز مهم اقتصادی را مورد هدف قرار داده است. بر اساس اعلام دول مذکور تحریم ها شامل بخشی از بانکها، معاملات تجاری، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای نظامی و دولتی میباشد. طبق آخرین بیانیه منتشره از سوی اتحادیه اروپا به پیروی از فراخوان دولت امریکا مبنی بر تحریم خرید نفت و قطع مبادلات با بانک مرکزی بزودی این تحریم ها به اجرا گذاشته خواهند شد. روز پنجشنبه ٢۹ دیماه ١٣۹٠  برابر با ١۹ ژانویه ٢٠١٢ ، باراک اوبا در واکنش نسبت به انتقادات تند جهموری خواهان امریکا که همواره  وی را متهم میکنند که در مقابله با برنامه های اتمی ایران با قاطعیت عمل نمیکند،: اعلام داشت که تحریم ها به رهبری ایالات متحده امریکا اقتصاد جمهوری اسلامی را دچار آشفتگی کرده است. دول امپریالیستی متشکل در " شورای امنیت " که در حال حاضر قدرت برتر را در اختیار دارند، تاکنون یک بیانیه و ٦ قطعنامه در باره برنامه اتمی رژیم ایران صادر کرده اند. به گفته "مقامات امریکا دایره فشارهای سیاسی و اقتصادی بر رژیم تهران هر روز تنگتر میشود". در همین باره  بورژوا گانگسترهای حاکم بر ایران هم به سبک و سیاق رقبای امپریالیست خود رجز خوانی کرده و اتهاماتی را به دول غربی نسبت داده اند. نظیر ترور متخصصین فعالیت های اتمی، خرابکاری در سیستم های کامپیوتری مربوط به سایت های برنامه انرژی هسته ای و بالاخره خرابکاری در بعضی از مراکز نظامی رژیم در ایران.

۱۳۹۴ تیر ۲۸, یکشنبه


معامله و مصالحه هسته ای با جمهوری اسلامی ایران منعکس کننده تغییرات در خاورمیانه است!

در صورتی که معامله هسته ای، "طرح اقدام مشترک" بین کشورهای۵+۱ ( پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه ،چین، روسیه و آلمان) و ایران به توافق برسند، در روابط بین این کشورها با رژیم ایران تغییر مهمی رخ خواهد داد. حتی اگر تصویب نهایی این "تفاهم سیاسی" به تعویق افتد، نفس این مذاکرات تجلی تغییر مواضع در منطقه میباشد.
عواقب فاجعه بار حمله و اشغال عراق!
در پی اشغال فاجعه بار عراق، اوباما باید بین قدرت های منطقه ای تعادل برقرار کند. تلاش برای رسیدن به این توافق، اساسا به دلیل تغییر توازُن قوا در صحنه بین المللی و در تداوم حمله و اشغال عراق توسط ایالات متحده امریکا و بریتانیا، صورت گرفت. پروسۀ رشد اقتصادی و نفوذ بین المللی چین موقعیت آمریکا در جهان را تضعیف نموده و از سوی دیگر جنگ خلیج و حمله به عراق در سال ۹۰-۹۱ به پایان روند سلطۀ امریکا در جهان کمک کرده است.

۱۳۹۳ اسفند ۳, یکشنبه


 


مبارزه طبقاتی و روند بحران نظام سرمایه داری


تحولات پر شتاب سیاسی اقتصادی در جهان سرمایه داری با سرعت سرسام آوری در حال حرکت است. نقطه عزیمت این شتاب حاوی دو نکته اساسی می باشد. مقابله و مهار بحران های افسارگسیخته نظام بربریت سرمایه داری از یک سو و تلاش برای ثابت نگهداشتن نرخ سود معین سرمایه و صاحبان سرمایه در ابعاد بین المللی از سوی دیگر در جریان است. جنگ، اشغال نظامی، حمله سبعانه به سطح معیشت توده های وسیع کارگران و فرودستان، به یک روند دائمی بدل شده است. تحمیل ریاضت های اقتصادی خرده کننده بر تهدیستان، دانشجویان، محصلین، بازنشتگان،مستمری بگیران، بیکارسازی ها در ابعاد میلیونی هچنان ادامه دارد. اعتیاد، تنفروشی، تجارت انسان، جهالت قرون وسطائی مذهبی، جنگهای قومی نژادی در ابعادی جهانی سیستم موجود بشریت را بسوی یک نابودی مطلق سوق میدهد.
یکی از تغییرو تحولات مهم در سالهای اخیر، سال ٢٠١١، در نظام سرمایه داری، شورش های اجتماعی در شمال آفریقا و خاورمیانه میباشد. که در پی آن جابجائی بعضی از قدرت های سیاسی در منطقه شمال آفریقا را بدنبال خود داشته است. تشدید بحران اقتصادی که با بحران مالی در امریکا شروع گردید، بسرعت به اروپا و خاصه به یک بحران سیاسی اجتماعی فراگیر در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شد.
جرقه تشدید بحران حاضر کاپیتالیستی با بحران وام های مسکن در سال ٢٠٠٧، در قلب جهان سرمایه داری مالی یعنی ایالات متحده امریکا آغاز شد و بسرعت به سراسر جهان گسترش یافت. در پی امواج سهمگین این سونامی اقتصادی، تمامی محافل و بنگاه های عریض و طویل سرمایه داری دست بکار شدند تا با نسخه پیچی های متنوع برای وضعیت رو به وخامت موجود چاره اندیشی کنند. از بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول، تا پاپ اعظم در واتیکان و سازمان ملل،... همه و همه، برای نجات یک سیستم بنیاداً بیمار بحرکت در آمدند. اما بحران بسرعت به جنوب شرقی اروپا رسید و مانند یک گسل آتشفشان در یونان دهان گشود. در پی طرح کشور های اروپائی مبنی بر نجات این کشور از ورطه ورشکستگی اقتصادی، طرح ریاضت اقتصادی، با پیش شرط قصابی کردن خونین کلیه خدمات اجتماعی به اجرا در آمد. طرح ریاضت اقتصادی در یونان مانند یک جرقه در انبار باروت خشم و انزجار اجتماعی، اعم از کارگران، تهدیدستان، جوانان بی آینده، علیه وضعیت موجود بود. و موجب بروز شورش ها و اعتراضات و اعتصابات وسیع اجتماعی در این کشور گردید. طرح های ارائه شده توسط دول امپریالیستی یکی پس از دیگری بی مایگی خود را به نمایش گذاشت و نفرت اجتماعی نسبت به سیستم حاکم را هر چه بیشتر افزایش داد. اعتراض در همه جا در حال گسترش است، بحران بار دیگر روحیه انقلابی را در جامعه بیدار کرده است. مردم ایسلند که تا چند وقت پیش جزء شیفتگان سینه چاکه سرمایه و بازار آزاد بودند، در یک همه پرسی از باز پرداخت بدهی ها به بانک ها سر باز زدند. آنها همانند دیگر معترضین در اروپا نظیر اسپانیا، فرانسه، پرتقال، انگلستان، ایتالیا، اسرائیل، ایرلند، در صفوف میلیونی، شامل جوانان بیکار و کارگران در اعتراض به ریاضت های اقتصادی به خیابانها ریختند و اعلام داشتند، که تاوان بحران را آنانی باید بپردازند که مسبب این وضعیت هستند.

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

گل همين جا ست!
همين جا برقص !
«کارل مارکس»

بياد تمامی جانباختگان زندانیان سیاسی بویژه جانباختگان کشتار تابستان٦٧

تاريخ تاکنونی انسان بويژه استثمارشوندگان همواره با جدال و مبارزه رقم خورده است. از زمان پيدايش مناسبات بر پايه اقتصاد کالائی تا کنون همواره طبقات برای بقای خود به ستيزو پيکار برخواسته اند. در اين ميان فروشندگان نيروی کار برای زنده ماندن و جلوگيری از خطر مرگ در اثر گرسنگی مبارزه رکن اساسی و اصلی را در زندگی روزمره اشان ايفا نموده است. زيرا تا مادام که طبقات وجود دارند جنگ و کشمکش طبقاتی هم در جريان است. در اين رابطه دولت بمثابه يکی از رويکردهای طبقه مسلط اجتماعی از نظر سياسی اقتصادی و... بوجود می آيد، که وظيفه حفظ و حراست وضعيت موجود، سازمان دادن نظم طبقاتی، سامانيابی حقوقی قضائی و مجموعه عواملی که ميتواند در سيطره تمرکز تسلط بلامنازع اقتدار دولتی خود را تثبيت کند. تا در سايه اين نظم معين به اقتدار و تداوم سياسی طبقاتی خود ادامه حیات دهد.
تاريخ مبارزه طبقاتی پرولتاريا همواره شاهد اين رخدادها بوده است، با نگاهی به گذشته و دنيای معاصر درخواهيم يافت که چه بر سر انسان رفته است. در پنج قاره جهان هم چنان فروشندگان نیروی کاردرچنگال جنگ،کشتار بی وقفه، شقاوت و بيرحمی عليه بشریت، که جزء لايتجزای ديکتاتوری طبقاتی هار و عريان نظام کاپيتاليستی میباشد در جريان است .
با عمیق تر شدن بحران نظام سرمايه داری و کاهش نرخ سود سرمايه های مالی و صنعتی سرمايه داران، تشدید افزایش بار اين بحران بر دوش طبقه کارگر و فرودستان جوامع از طريق افزايش بيکار سازی، رسوب دستمزدها، موجب فقر عمومی درجامعه گردیده. در کشورهای متروپل اشکال ويژه خود را اين وضعيت دنبال می کند. بدليل انباشت مناسب سرمايه و ترکيب ارگانيک بالای سرمايه از طريق جذب بخش اعظمی از ارزش های اضافه توليد شده در کشورهای پيرامون باعث می گردد تا سرعت فقر و بيکار سازي ها نرخ کندتری را نسبت به کشورهای پيرامون دنبال نمايد. نتيجتاً برای جبران مافات اين پايين آمدن نرخ سودها در کشورهای متروپل، می بايست اين فوق سود از طريق کشورهای پيرامون تامين گردد. اين روند در پی خود نياز به يک اقتدار دولتی و سرکوبگر به معنای اخص کلمه را طلب می کند تا در سايه اين تمرکز دولتی نظم مورد نظر سرمايه امپریالیستی را ترغيب کند.


۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

این هم یکی دیگر از جنگ های طبقاتی ماست بر علیه بورژوازی !!!  

در دفاع و همبستگی با جریان انقلابی کمونیست بین المللی که اخیراً مورد حمله و توطئه کثیف پلیسی ضد انقلاب بورژوایی قرار گرفته است.
 

بگذار طبقات حاکم سرمايه و دوستان رنگارنگش از چپ و راست عليه فعالين انتقادی درون جنبش کارگری ژاژخواهی کنند. عليه آنان تهمت و افترا بزنند آنان را بی اطلاع از وضعيت کارگران بدانند. ولی ما بی اعتناء به اين ياوه گوئی های پوچ و بی اساس به راه خودمان می رويم و بنابر رسالت تاريخی مان حقايق را برای طبقه مان آشکار ميسازيم.
 


۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبهمقاله ای که در زیر می آید در نقد یکی از جریانات انترناسیونالیستی میباشد که چندی پیش نگاشته شده است. (۱)


تأملی بر مقاله انتخابات و مسئله اتمی در ایران.

در ارتباط با انتخابات، ماخذ جریان مذکور برای توضیح تحولات سیاسی و کشمکش های جاری بین باند های حکومتی مبتنی است بر انتخابات در جامعه ایران، و کلیه تحولات را از دریچه انتخابات و دمکراسی پارلمانی مورد بررسی قرار میدهید. با نیم نگاهی به برگزاری هر انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان، قبل از اینکه طبقات حاکم تنور انتخابات را داغ نگهدارند، احزاب سیاسی اعم از چپ و راست، اولترا چپ، از هر گرایشی، از طیف تحریم کنندگان گرفته تا موافقین انتخابات، تئوری وجود ی همگی آنها بر یک عمل مشترک ارتجاعی استوار است، کلیه گرایشات مذبور بر این باورند که بدلیل نبود دمکراسی و غیر دمکراتیک بودن حکومت در جامعه از شرکت در انتخابات سر باز می زنند. که خود اتخاذ روش تحریم هم عملاً برسمیت شناختن انتخابات است. زیرا آنان از نخستین سازمانها و احزابی هستند که به کارزار تبلیغاتی با اهداف متفاوت وارد میشوند و با بحث دمکراسی پارلمانی و مسئله قدرت از طروق مختلف طرح اهداف سیاسی و طبقاتی خود را طرح میکنند. از اپوزیسیون دولتی ملی مذهبی تا سازمان اکثریت، حزب "کمونیست کارگری" و دیگر احزاب چپی، و جریانات بورژوائی راست همه آنان در یک نقطه نانوشته مشترک و سهیم اند و آن چیزی نیست جز تمسک به انتخابات و تابع ساختن تحولات سیاسی- اقتصادی از مجاری پرداختن به انتخابات در ادوار مختلف.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه


آشويتس نظام سرمايه داری باز هم  قربانی گرفت

خبر کوتاه اما تکاندهنده، بنا بر اخبار منتشره، در روز چهارشنبه ٢٤ آوریل، در اثر ریزش یک ساختمان ٨ طبقه در بنگلاش در يکي از کارخانه های توليد پوشاک بیش از ۲۰۰ نفر کشته و ٧٠٠ نفر زخمی و صدهها نفر در زیر آوار گرفتار شده اند. بنابر آخرین خبر ها تا کنون ١٠٠ نفر از زیر آوار نجات یافته اند. اين اولين باری نيست که کارگران نگون بخت بنگلادشي قرباني مطامع  بربريت سيری ناپذير صاحبان سرمايه و استثمارگران ميشوند. چندي پيش هم، بيش از صدها تن از کارگران در همين دوزخ آدم سوزی نظام جهل و جنون سرمايه داری جانشان به تلي از خاکستر تبديل شد. بنابر گزارش رسانه های بین المللی هزاران نفر از هم زنجیران این قربانیان برای نجات جان کسانیکه در زیر آوار مانده اند در محل حضور دارند. شایان ذکر است که در دوزخ سرمایه داری در بنگلادش بیشتر کارخانه های تولید پوشاک ٢٤ ساعته کار میکنند.