۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه  


۱۴ مارس بمناسبت سالگشت کارل مارکس!

مارکسیسم بازتاب آگاه روند دگرگونی انقلابی نظام سرمایه داری به کمونیسم و نیز عمل سیاسی استوار بر این بینش است. این بازتاب برای نخستین بار توسط مارکس و رفیق همرزمش انگلس، با ارتقای کمونیسم به دانش تحقق می یابد. از اینرو کمونیسم مارکسی دانشی است تجربی- انتقادی استوار بر تجارب تاریخی که به ابزار عمل آگاهی انقلابی تبدیل میشود. در یک کلام، نقد عمیقی است بر نظم و مناسبات موجود در جهت دگرگونی بنیادین آن و دخالت در این دگرگونی شگرف.


اما در روند تکامل بعدی آن، میان کمونیسم و معنای فوق الذکر هر چه بیشتر شکاف افتاد. جریانهایی تحت نام مارکسیسم و کمونیسم ظاهر شدند که نه تنها پراتیک شان بر کاربرد دانش کمونیسم و شناخت از دستاوردهای آن استوار نبود، بلکه به وارونه با دگرگونی انقلابی سرمایه داری به کمونیسم کوچک ترین پیوندی نداشتند و در نقطه مقابل آن هم قرار دارند.(سوسیال دمکراسی، استالینیسم،تروتسکیسم،مائوئیسم و ایسم های مشابه).
بربریت سرمایه داری امپریالیستی منحط بر جهان چنگ انداخته و هر چه بر عمرش افزوده شود آینده بشریت با خطر فزاینده تری روبرو خواهد بود. سرنگونی آن توسط پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست و ایجاد جامعه کمونیستی بیش از هر زمان دیگر در دستور روز قرار دارد.


هیچ نظری موجود نیست: