۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

این هم یکی دیگر از جنگ های طبقاتی ماست بر علیه بورژوازی !!!  

در دفاع و همبستگی با جریان انقلابی کمونیست بین المللی که اخیراً مورد حمله و توطئه کثیف پلیسی ضد انقلاب بورژوایی قرار گرفته است.
 

بگذار طبقات حاکم سرمايه و دوستان رنگارنگش از چپ و راست عليه فعالين انتقادی درون جنبش کارگری ژاژخواهی کنند. عليه آنان تهمت و افترا بزنند آنان را بی اطلاع از وضعيت کارگران بدانند. ولی ما بی اعتناء به اين ياوه گوئی های پوچ و بی اساس به راه خودمان می رويم و بنابر رسالت تاريخی مان حقايق را برای طبقه مان آشکار ميسازيم.
 


واقعه نابهنجار اخیر این حقیقت را یکبار دیگر در برابر دیدگان ما قرار میدهد، که سلطه ایدئولوژیکی ضد انقلاب چه در عرصه نظری و چه در عرصه سیاسی و عملی در اشکال مختلف همچنان تداوم دارد. مقابله با شرایط موجود و تغییر آن، تنها با اتکا به مبارزه طبقاتی پرولتری که در راس آن سازمان انقلابی و کمونیستی حرکت میکند. قادر است  دشمنان طبقاتی مان را وادار به عقب نشینی و شکست نماید.

مبارزه با ضد انقلاب بورژوازی و عناصر نفوذی و سازمانهای وابسته سیاسی اش که نقش پیاده نظام این سیستم ضد بشری را عهده دارند، یکی از رکن های مهم مبارزه دائمی و تعطیل ناپذیر ما علیه مناسبات استثمارگرانه موجود است.
توطعه ضد انقلابی اخیر علیه جریان انقلابی کمونیست بین المللی ، یکبار دیگر مسائل خطیر امنیتی درون تشکیلاتی را به ما گوشزد میکند و زنگ خطر هشدار دهنده ای است برای حفظ و موجودیت تشکیلات انقلابی در برابر نفوذ پلیس سیاسی سرمایه داری در درون یک تشکیلات انقلابی که در حال جنگ با بورژوازی تا دندان مسلح است میباشد.
 

ما اعلام میکنیم هر گونه حمله ضد انقلابی، اعم از لجن پراکنی، توطئه چینی پلیسی، خرابکاری تشکیلاتی و... علیه  جریان کمونیست بین المللی  که یکی از جریانهای مهم چپ کمونیست میباشد محکوم است. حملات هیستریک سیاسی علیه این سازمان در ضدیت مستقیم با تشکل یابی انقلابی پرولتری و انترناسیونالیستی میباشد و در خدمت مستقیم ارتجاع هار بورژوازی قرار دارد. ما با تمام نیرو از سازمان انقلابی و انترناسیونالیستی جریان کمونیست بین المللی دفاع میکنیم و خود را در صف مقدم این مبارزه علیه ارتجاع سرمایه داری و سازمانهای رنگارنگ سیاسی اش میدانیم.
 

در خاتمه ما از کلیه نیروهای انقلابی و انترناسیونالیستی مصرانه میخواهیم که با حمایت و همبستگی قاطع از مواضع به حق و انقلابی جریان کمونیست بین المللی  قویاً اقدامات سرکوبگرانه و پلیسی علیه این جریان کمونیستی را طرد و افشا کنند. این اقدام میتواند گامی مهم در راستای تقویت هر چه بیشتر کمپ پرولتاریا و انقلاب کمونیستی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: